عنوان: اداره گاز – منطقه ۲۲ شهری

(منطقه ۱۱ گاز رسانی)- منطقه ۲۲ شهری

تلفن گویا: ۱۲۲