عنوان: کباب سرای مجلل ساوالان

🔹انواع غذاهای ایرانی و خورشت ها
🔹سفارشات برای مجالس و ارگان ها پذیرفته می شود.