کتابخانه پندار (فرهنگی)

آدرس: بلوار امیرکبیر، کوچه گل پونه، پشت دبیرستان هداوند