باغ گیاه شناسی ملی ایران

آدرس: میدان دریاچه ، خ میعاد ، 20 متری اول (طراوت) ، بلوار باغ گیاه شناسی (تهرانی) ، خ گودرزی ، خ هشتم غربی