عنوان: تدریس خصوصی مهندس نوزاد

ریاضی، فیزیک، دروس فنی رشته برق کلیه مقاطع تحصیلی
توسط مهندس برق، مدرس دانشگاه و دبیر رسمی آموزش و پرورش – مهندس نوزاد