فروشگاه زنجیره ای اتکا کوهک منطقه 22

عنوان: فروشگاه زنجیره ای اتکا کوهک (داخل مرکز خرید یاس)

فروشگاه زنجیره ای اتکا کوهک (داخل مرکز خرید یاس)

 

فروشگاه زنجیره ای اتکا کوهک (داخل مرکز خرید یاس) که جنب اتوبان آزادگان واقع شده است.

 

سایر فروشگاه ها و سوپرمارکت های منطقه ۲۲