نقشه منطقه ۲۲ تهران (ماهواره ای)

نقشه منطقه 22 تهران

در این نقشه ماهواره ای منطقه۲۲ تهران محله ها و مجتمع های مسکونی و تجاری به همراه میادین و خیابانها مشخص شده است.