دفتر اسناد رسمی ۱۵۵۴

آدرس: بلوار امیرکبیر، بعداز تقاطع هاشم زاده، پلاک 277