شهرداری منطقه ۲۲

آدرس: شمال شهرک شهید باقری، خیابان بهارستان