مرکز مخابرات شهید حق شناس (امور مشترکین)

آدرس: بلوار امیرکبیر، خ گلفام، خ بنفشه هفتم، جنب پارک