سکه ۲۴ (صرافی)

آدرس: بلوار امیرکبیر، روبروی بانک ملی