بازگشت به دکتر سمیه سالکی جراح و متخصص زنان منطقه ۲۲